ДГ №2 "Родолюбче"
Детска градина в град Перник

Новини и Събития

Начало на учебна 2021-2022 година

По препоръка на главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев личната здравно-профилактична карта на детето може да се предоставя по служебен път от общопрактикуващия лекар на детската градина (напр. по електронна поща). При невъзможност, медицинските специалисти от детското заведение ще ...

отсъствия на децата от подготвителните групи

До Родителите На децата в подготвителните групи УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Съгласно чл.347, ал.2 от Закон за предучилищното и училищното образование родители, които не осигуряват редовното присъствиена децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование (5 и 6-годишни), се наказват. Освен ...

Сигнали за деца в риск от отпадане отобразователната система

Сигнали за отпаднали от образователната система деца и за такива в риск от отпадане може да подавате на тел.0 800 10 112 или на ...

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ...

Служебни бележки за детски добавки

Относно служебните бележки за детски добавки! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В Държавен вестник, бр.34/28.04.2017г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения: 1.Считано от 02.05.2017г. ...