ДГ №2 "Родолюбче"
Детска градина в град Перник

До Родителите

На децата в 3 и 4 възрастова групи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно

чл.347, ал.2 от Закон за предучилищното и училищното образование родители, които не осигуряват редовното присъствиена децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование (5 и 6-годишни), се наказват. Освен преустановяването на месечната помощ за отглеждане на дете, съгласно чл.7, ал.1, т.2 от Закон за семейни помощи за деца, на родителите ще бъдат налагани наказания, съгласно чл.347 от ЗПУО, с глоба в размер от 50 до 150 лева при първо нарушение и от 100 до 500 лева при повторно нарушение чрез наказатени постановления от кмета на общината. Отсъствията по неуважителни причини на децата се подават към Министерство на образованието и Община Перник в началото на всеки календарен месец за предходния. Напомняме Ви, че е необходимо в рамките на календарния месец да представяте извинителни бележки за отсъствието на децата си от задължително предучилищно образование за същия месец.

С уважение:

Силвия Борисова,

Директор